Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Đang đêm, sư phụ gọi đệ tử ra ngoài đường hành khất và khuyến khích một câu...
Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Tây Du Ký hài: Ăn xin lúc nửa đêm

Cùng Chuyên Mục