Tây Du Ký hài: Gặp ma gái và gái ma

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma", nhưng đi ngày lắm đã chắc gì tránh được "gái ma"?
Tây Du Ký hài: Gặp ma gái và gái ma
Tây Du Ký hài: Gặp ma gái và gái ma
Số phận của Sa Tăng cũng bi đát không kém.
Tây Du Ký hài: Gặp ma gái và gái ma
Tây Du Ký hài: Gặp ma gái và gái ma

Cùng Chuyên Mục