Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!

Lần này không phải Bát Giới tham ăn mà là một tướng trên trời và hậu quả xảy ra.
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!
Một hôm sư phụ đến gặp Nhị Lang Thần.
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!Cùng Chuyên Mục