Tây Du Ký hài: Giảm biên chế

Đoàn đi lấy kinh có 3 đồ đệ và Bạch Mã biết cắt giảm ai trong khi ai cũng có ưu điểm thế này?
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Một hôm sư phụ tâm sự với đệ tử.
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế
Tây Du Ký hài: Giảm biên chế

Cùng Chuyên Mục