Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Trong suốt quá trình đi lấy kinh thì đây là lần thứ hai Ngộ Không phải rơi lệ.
Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học
Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học
Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học
Tiết học đầu tiên...
Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học
Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Tây Du Ký hài: Ngộ Không rơi lệ vì học

Cùng Chuyên Mục